Andrahandsuthyrning

Avgift för andrahandsupplåtelse tas ut i enlighet med HSB brf Vimpeln20´s stadgar. Bostadsrättsföreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med 10 procent av prisbasbeloppet per år.

Om lägenheten upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Bostadsrättsföreningen tar i övrigt inte ut särskilda avgifter för åtgärder som bostadsrättsföreningen ska vidta med anledning av lag eller författning. HSB Vimpeln 20 godkänner längre tid än ett år i taget och maximalt tre år.

Andrahandsupplåtelse

Som andrahandsupplåtelse räknas såväl bostadsrättshavarens uthyrning mot ersättning som om denne låter någon annan bo där kostnadsfritt.

Bostadsrättshavare får hyra ut hela sin bostad i andra hand till annan "för självständigt brukande" endast om styrelsen ger sitt samtycke. Det innebär att om hyresgästen självständigt kan använda lägenheten krävs styrelsens samtycke.(För uthyrning till inneboende krävs inget tillstånd.)

Bostadsrättshavaren ska i sin ansökan hos styrelsen ange skäl till uthyrningen, till vem man vill hyra ut och under hur lång tid. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsens samtycke eller har skäl för uthyrningen.

Exempel på vanliga skäl för andrahandsuthyrning:

  • arbete/studier/vård av anhörig på annan ort med lång pendling
  • sjukdom
  • uthyrning till egna barn som ska studera
  • om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering
  • provboende i samboförhållande

Bostadsrättslagen ändrades 1 juli 2014 så att rätten att hyra ut i andra hand vidgades även till:

  • om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget
  • uthyrning till närstående, alltså inte enbart till egna barn

Det finns inte längre något krav på att bostadsrättshavaren ska ha för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten. Frågan vägs fortfarande in i bedömningen, men är inte avgörande. Däremot anses att ju längre hyrestid desto starkare måste skälen vara.

Det finns ingen tidsgräns för andrahandsuthyrning reglerad i lag, tiden får bestämmas från fall till fall. Det hindrar dock inte styrelsen från att tidsbegränsa tillståndet till andrahandsuthyrningen. HSB brf Vimpeln 20 brukar inte godkänna längre tid än ett år i taget.

Om styrelsen vägrar att ge sitt samtycke till andrahandsuthyrning har bostadsrättshavaren ändå rätt att upplåta sin bostad i andra hand men då krävs det ett tillstånd från hyresnämnden.

Otillåten andrahandsupplåtelse

Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke kallas det för otillåten andrahands-upplåtelse.

Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning till rättelse, det vill säga att omgående upphöra med den otillåtna andrahands-upplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.

Styrelsen skickar då en rättelseanmaning till bostadsrättshavaren. Detta i rekommenderat brev inom två månader från det att den fick kännedom om den olovliga uthyrningen.

Avslutningsvis

Glöm inte den föreningsrättsliga grundtanken: En bostadsrättsförening är inte mer än dess medlemmar och om alla medlemmar hyr ut sina lägenheter i andra hand förfaller tanken om att bostadsrättshavarna ska bo permanent i bostadsrättsföreningen. Tanken med andrahandsupplåtelser är inte att du som bostadsrättshavare ska kunna göra dig en förtjänst på grund av rådande bostadskris.