Parkering och garage

Kontakt för kölistor eller frågor runt avtal och hyror:

Nordstaden AB
Kundservice
Tel: 08-32 40 60

Kundtjanst@nordstaden.se

Föreningens parkeringsplatser

Garageplatser: 28 stycken, hyra 700 kr/mån

MC platser garage: 4 stycken, hyra 350 kr/mån

Parkeringsplatser utomhus: 24 stycken, hyra 400 kr/mån

Kölistor finns och administreras av Nordstaden AB.

Otillåten parkering

Parkering är inte tillåten runt vår fastighet. Behöver ni parkera bilen/flyttbilen nära  fastigheten när ni ska flytta stora saker eller annat kan ni få ett tillfälligt parkerings intyg från styrelsen. Det är företaget Länsparkering Bevakning AB som skriver ut böter vid otillåten parkering. 

Andrahandsuthyrning är ej tillåten

Föreningen tillåter inte att man lånar eller hyr ut sin parkeringsplats i andra hand.

Allmäna villkor hyresavtal för parkering på föreningens parkerings platser

Bilplatsen är endast avsedd för personbil. Därför får exempelvis husvagnar eller andra släpfordon endast uppställas på bilplatsen efter särskilt tillstånd från föreningen.

Fordon, som är i sådant skick att det enligt bilskrotningsförordningen betecknas som skrotbil, får ej förvaras uppställt på bilplatsen.

Nyttjanderättshavaren får ej utföra reparations- och underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans bilplats eller på utrymme som ägs av upplåtaren, ej heller sådana arbeten vilka medför risk för brand eller annan skada på parkeringen, garaget, fastigheten eller annans egendom.

Nyttjanderättshavaren får ej på eller i anslutning till bilplatsen inrätta egna anordningar för att förse bilplatsen med uttag för elektrisk ström.

Önskar nyttjanderättshavaren uppsätta skylt med bilnummer eller annan markering skall skylten och uppsättningsanordningen godkännas av föreningen.

Om icke annat angivits under särskilda villkor svarar upplåtaren för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning av  bilplatsen.

Föreningen fritar sig från allt ansvar för skada av vad slag de vara må på nyttjanderättshavarens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan inte uppkommit genom föreningens eget vållande. Föreningen fritar sig därjämte från ansvar för intrång från obehöriga.

Parkering på gatan

För folkbokförda i Solna Stad kan tillstånd för boendeparkering sökas på Kommunhuset 08-734 21 00. Man kan även använda deras hemsida www.solna.se och fylla i ansökan.