Information omGDPR

Dataskyddet i brf Vimpeln20

Från och med den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen med den europeiska Dataskyddsförordningen kallad GDPR.

Vilka register har föreningen och vilka personuppgifter sparas där?

Enligt Bostadsrättslagen är föreningen skyldig att hålla ett medlemsregister, förteckning över garage och p-platser, administrerar kölistor samt en lägenhetsförteckning. Dessa register administreras på föreningens uppdrag av Nordstaden Stockholm AB, ett personuppgiftsbiträdesavtal reglerar uppdraget.

Medlemsregistret är offentligt vilket innebär att vem som helst har rätt att se vilka som är medlemmar i föreningen. Medlemsregistret innehåller uppgifter om föreningens medlemmar dvs namn, adress, lägenhetsnummer och ägarandel.


Medlemsregistret innehåller bara aktuella personuppgifter.


Lägenhetsförteckningen innehåller bostadsrättslägenhetens historia och är inte offentlig. Enligt bostadsrättslagen ska följande uppgifter finnas för varje lägenhet i en bostadsrättsförenings lägenhetsförteckning:

  • Bostadsrättslägenhetens beteckning, belägenhet, antal rum samt övriga utrymmen,
  • Datum för registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen och den ursprungliga insatsen bostadsrättshavarens namn,
  • Vid överlåtelse (försäljning) av bostadsrätten ska en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen,
  • Uppgift om pantsättning av en bostadsrätt som meddelas föreningen ska antecknas i lägenhetsförteckningen,
  • Uppgift som ändras i förteckningen, ska genast antecknas,
  • Vid övergång av bostadsrätt till annan (till exempel vid gåva, arv) ska antecknas.

I brf Vimpeln20:s lägenhetsförteckning finns också uppgifter om andrahandsupplåtelser, hyreslokaler, hyresgäster och hyror.

Endast bostadsrättshavaren själv har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande den lägenhet han/hon innehar med bostadsrätt. En bostadsrättshavare kan ge fullmakt till exempelvis till en mäklare.

Föreningens andra register

Föreningen använder sig av ett elektroniskt system för att öppna ytterdörrar, komma in till förråd, boka tvättstuga och gästlägenhet. Alla registreringar som skapas när dörrar passeras eller bokningar görs sparas i 10 dagar innan uppgifterna raderas ur systemet. Vid bokning av gästlägenhet sparas uppgifterna till dess att avgift för hyran debiterats. Styrelsen administrerar systemet och har ensam tillgång till uppgifterna.

Föreningens e-brevlåda

Adresserna till föreningens e-brevlåda är:
styrelsen@Vimpeln20.se
Genom mejla till styrelsen, samtycker du till att personuppgiftsansvarig eller föreningens personuppgiftsbiträden (i.e. Nordstaden Stockholm AB) tillåts behandla personuppgifter som följer av det ärende du kontaktat oss om.

Medlemmars personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Inkommande och utgående e-brev sparas så länge innehållet är aktuellt för åtgärd. Brevlådorna administreras av styrelsen.

Styrelsens ansvar för dataskyddet
Styrelsen ansvarar för att föreningens register och e-brevlådor sköts i enlighet med dataskyddsförordningens intentioner.