Föreningsstämman

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Stämman utser bl.a. styrelsen som sammanträder regelbundet och fattar de löpande besluten.

Föreningsstämman hålls normalt i slutet av maj eller i början av juni varje år. Stämman godkänner räkenskaperna, ger styrelsen ansvarsfrihet, väljer förtroendevalda, behandlar motioner och fattar de principiellt viktiga besluten.

Extra föreningsstämma

Styrelsen kan kalla till extra stämma. Det är lämpligt att låta en extra föreningsstämma besluta om större förändringar eftersom hela mötet då kan ägnas åt den särskilda frågan.

Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de olika uppdragen utser föreningsstämman en valberedning. Den aktuella valberedningen redovisas i kallelsen till stämman. Kontakta någon i valberedningen om du vill åta dig något uppdrag. För mer information se fliken valberedningen.

Röstning och fullmakt

Varje medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående (förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.

Om du inte kan komma kan du skriva en fullmakt till någon annan medlem att företräda dig. Ladda ner fullmakten längre upp på denna sida.

Motioner

1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen.

3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, dvs. senast den  31 mars.

Ladda ner mall för motion längre upp på denna sida.