Att bo i bostadsrätt hos oss

Allmänt

Huset vi bor i ägs av bostadsrättsföreningen HSB brf Vimpeln 20. Föreningen förvaltar och underhåller fastigheten genom styrelsen som leder det löpande arbetet och bl. a beslutar om föreningens budget och underhåll.

Allmänt

Huset vi bor i ägs av bostadsrättsföreningen HSB brf Vimpeln 20. Föreningen förvaltar och underhåller fastigheten genom styrelsen som leder det löpande arbetet och bl. a beslutar om föreningens budget och underhåll.

Som medlem äger du en andel i bostadsrättsföreningen och därmed rätten att disponera din bostadsrätt, d v s din lägenhet. Nedan följer en blandning av olika rubriker som kan vara av intresse och ge en snabb bild av vår för förening.

Ny medlem

När du blivit antagen som medlem i vår föreningen kommer vi vilja ha ett informationsmöte med dig/er innan din inflyttning sker. Det är för att inflyttningen till din nya bostad ska gå så smidigt som möjligt.

Pantsättning

En bostadsrätt kan pantsättas till säkerhet för till exempel lån som tagits för att förvärva bostadsrätten. Pantsättning skall anmälas för registrering i föreningens lägenhetsregister. Registret administreras för föreningens räkning av vår ekonomiska förvaltare Nordstaden AB. Pantsättning och avregistrering av panträtt anmäls till följande adress:

HSB brf Vimpeln 20, c/o Nordstaden AB, Storgatan 45,  171 52 Solna

Vid registreringen uttas en avgift för varje pant motsvarande 1,5% av gällande prisbasbelopp.

Månadsavgift

Styrelsen beslutar normalt om avgiftens storlek en gång per år utifrån föreningens budget. Avier för avgift, hyra av parkering/garage, förråd eller övernattningslägenhet distribueras kvartalsvis via vår ekonomiska förvaltare Nordstaden AB. Se till att avgiften är betald senast sista dagen i varje månad så slipper du onödiga påminnelseavgifter och inkassokrav.

Överlåtelse av bostadsrätten

När du ska sälja din bostadsrätt ska föreningens ekonomiförvaltare kontaktas. Detta sköts som regel av mäklaren som hjälper till med försäljningen. Styrelsen ska sedan formellt godkänna köparen som medlem innan överlåtelsen är helt klar. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift motsvarande 3,5 % av det s.k. prisbasbeloppet. Avgiften erläggs av köparen.

 
Du och dina grannar äger föreningen

Som bostadsrättsinnehavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar utan också i skulderna. Alla som bor i föreningen måste därför ta sitt ansvar. Du har ett särskilt ansvar för din egen lägenhet men du är också ansvarig för huset och närmiljön tillsammans med dina grannar.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för att lägenheten hålls i gott skick invändigt. Hur ansvaret fördelas mellan dig och bostadsrättsföreningen framgår av gränsdragningslistan.

Du bestämmer själv när det är dags att tapetsera om, måla eller göra andra förbättringar. Vill du göra större förändringar i din lägenhet måste du först prata med styrelsen och kontrollera om åtgärden behöver tillstånd.

Det är också viktigt att du snabbt anmäler eventuella fel och brister i lägenheten som föreningen enligt stadgarna ansvarar för.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. För ansökningsblankett, klicka här. Blanketten lämnas till styrelsen i god tid innan tänkt uthyrning. Ej beviljad (otillåten) andrahandsuthyrning kan leda till att bostadsrätten förverkas. För mer information om detta se fliken andrahandsuthyrning.

Ansökan lämnar du till styrelsen i postlådan Klippgatan 20B eller skickar till oss. Styrelsen kommer att behandla din ansökan på kommande styrelsemöte. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, med undantag för juli.

Enligt lagstiftning som trätt i kraft i juli 2014 kommer föreningen att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning med belopp motsvarande 10% av prisbasbeloppet per år.

Vem ska underhålla bostadsrätten?

I vår bostadsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar för avlopp, värme, viss elektricitet och vatten. Detsamma gäller ventilationskanaler och anordning för informationsöverföring såsom TV och internet. Till lägenheten räknas även balkong, förråd och dylikt om det ingår i upplåtelsen. Till underhållsansvaret hör även ansvaret för att reparera skada som uppkommit.

Användning av balkong

Precis som alltid när man befinner sig i lägenheten så ska man se till att inte störa sina grannar som kanske även de njuter av vistelsen på balkongen.

Musik

Radion kan kanske lämnas inne i lägenheten stället för att få stå med på balkongen om man lyssnar på hög musik, mattor kan kanske skakas på lämpligare plats och på varma sommarkvällar då man gärna sitter ute med goda vänner får man försöka tänka på ljudnivån.

Röklukt

Röklukt är något som återkommande kan var till problem. I de fall som prövats rättsligt har överraskande domstolen gett uttryck för att man får tåla att röklukt tränger in på balkongen och i lägenheten i ganska stor omfattning. Rätten har att bedöma om röklukten är något som den boende ”skäligen bör tåla”.

Av praxis kan utläsas att man måste tåla relativt mycket i alla fall när det kommer till röklukt. Vid bedömningen av om röklukten måste tålas tas ingen hänsyn till om någon är extra känslig, exempelvis en allergiker, utan man utgår från den allmänna uppfattningen. rekommendation att försöka komma överens med sin granne om något som kan passa båda parter. Troligen är ju din grannes vilja att röka lika stor som din vilja att denne inte ska göra det!

Grillning

Vid grillning på balkong finns det framförallt två aspekter att ta ställning till; dels brandrisken, dels risken för att rök och matos ska orsaka störningar för andra boende. Föreningen har ett generellt grillförbjud med kol och gasgrill. Vi hänvisar till vår gemensamma grillplats på gården.

Underhåll av balkong

Som bostadsrättshavare har man enligt stadgarna ansvaret för den löpande skötseln i form av snöskottning och renhållning. Målning av insidan av balkongfronten och balkongens golv ska bostadsrättshavaren sköta om efter förenings instruktioner. När det gäller inglasad balkong ska bostadsrättshavaren åtgärda sprickor i glaset, byta beslag, handtag, gångjärn med mera. Bostadsrättsinnehavaren har ett underhållsansvar för inglasade balkonger. Reglerna vad gäller inglasningen säger dock att det är styrelsens ansvar om någon skulle skada sig på ett fallande föremål från inglasningen. För att undvika olyckor betalar varje innehavare av inglasad balkong ett tillägg på avgiften på sju kr i månaden som går till kontroll av sin inglasade balkong. Denna kontroll utförs av auktoriserad företag ca vart tredje år. Eventuella kostnader för reparation av inglasning betalas av bostadsrättsinnehavare.

Fågelmatning

Fågelmatning från balkongerna är inte tillåten. Det skapas lätt smuts och skräp som hamnar på balkonger nedanför.

Parabolantenn

Montering av parabolantenn är tillåten så tillvida antennen inte sticker ut från fasad/balkongräcke. Om ni saknar någon kanal i utbudet så ta kontakt med Canal Digital som har ytterligare kanaler i sitt utbud som kan erbjudas föreningens medlemmar.

Störning av grannar

Alla vill vi ha lugn och ro i vårt boende. Självklart är det så att genom att bosätta sig i ett flerfamiljshus så måste man acceptera ljud från grannar i viss grad. Det är till stor del sunt förnuft som styr vad du kan göra i din lägenhet utan att det kan anses som en störning. Du får spela musik i lägenheten om det är på en rimlig ljudnivå, dina barn får leka i lägenheten (även om grannen sover på dagarna på grund av nattarbete) och du får ta en dusch även om det är mitt i natten. Det finns inget angivet klockslag i Bostadsrättslagen då det ska vara tyst. Men givetvis så kan hög musik sena kvällar och nätter anses som mer störande än motsvarande ljud på dagtid.

Åtgärder vid störning.

Första rekommendation är att gå och knacka på hos personen som stör och förklara för honom eller henne att ljuden upplevs som väldigt störande. Kanske är han eller hon inte medveten om att ljudet stör i den grad som du upplever det.

Om det inte visar sig ha någon effekt så ta kontakt med styrelsen. Styrelsen är då skyldig att undersöka om ljudet från grannens lägenhet är av sådan omfattning att det kan anses som en störning i Bostadsrättslagens mening.

Om styrelsen anser att det är en sådan störning så ska de börja med att sända ett rekommenderat brev till den

störande bostadsrättshavaren med en uppmaning till honom eller henne att omedelbart upphöra med störningen (så kallad rättelseanmodan).

Om störningarna ändå fortsätter kan det leda till att bostadsrätten förverkas och bostadsrättshavaren sägs upp från lägenheten och måste flytta.

Föreningen måste kunna bevisa att störningar har förekommit. Vid störningsfall är det därför väldigt viktigt att ni för störningslistor där man fyller i datum och klockslag för störningen samt vad för slags störning det är frågan om.

Visa hänsyn till dina grannar! För som sagt – alla vill ha lugn och ro i sitt boende.